สมาชิกห้อง

นาย ภานุพงศ์ สุนันทะ เลขที่ 1
นาย ภูมินทร์ บุญมาทอง เลขที่ 2
นาย กมลฉัตร ไชยแก้ว เลขที่ 3
นาย ณัฐชานนท์ สุคำจันทร์ เลขที่ 4
นาย ชีลดล ไชยวงศ์ เลขที่ 5
นาย ณัฐวุฒิ โปธา เลขที่ 6
นาย บุญยชา เพ็ญจันทร์ เลขที่ 7
นาย สถาพร เรือนหน้อย เลขที่ 8
นาย ธนกร ไชยวงค์จันทร์ เลขที่ 9
นาย พัชรพล หลวงคำอ้าย เลขที่ 10
นาย ธณนชัย ศรีภูมิ เลขที่ 11
นาย กรวิชญ์ ปุกคำนวล เลขที่ 12
นาย จักรพันธ์ หมูทา เลขที่ 13
นาย พุฒิพงศ์ เเสนป้อ เลขที่ 14
นาย ศุภากร แก้วกว้าง เลขที่ 15
นางสาว ชนิกาตน์ แก้วลูน เลขที่ 16
นางสาว ชนิกาตน์ แก้วลูน เลขที่ 17
นางสาว ญาณิกา ใจแก้ว เลขที่ 18
นางสาว ณัฐธิดา ปันหน่อ เลขที่ 19
นางสาว พิมพิศา ใจแปง เลขที่ 20
นางสาว ภัทรภรณ์ ปันไต่ เลขที่ 21
นางสาว วิชญาดา พรอ้าย เลขที่ 22
นางสาว สุภาณี ปัญญา เลขที่ 23
นางสาว กรชนก วรรณวงค์ เลขที่ 24
นางสาว เบญญาภา เรืองปัญญา เลขที่ 25
นางสาว เบญญาภา ชัยเดช เลขที่ 26
นางสาว ปรางทิพย์ ปัญญาทิพย์ เลขที่ 27
นางสาว ภูษณิศา ดวงตา เลขที่ 28
นางสาว ศิริลักษณ์ เทพมงคล เลขที่ 29
นางสาว ทยาวดี กันธะวงศ์ เลขที่ 30
นางสาว ศินาพร บุญมา เลขที่ 31
นางสาว กนกพร อินทรัตน์ เลขที่ 32
นางสาว กัญญรัตน์ ศิริ เลขที่ 33
นางสาว กรนันท์ ชุ่มใจ เลขที่ 34
นางสาว กรรณิการ์ หวลบุญ เลขที่ 35
นางสาว กัญญา ศรีพจนมงคล เลขที่ 36
นางสาว เปรมสินี อินชัยวงค์ เลขที่ 37
นางสาว พิกุล เลาว้าง เลขที่ 38
นางสาว สิริพร โสติผล เลขที่ 39
นางสาว รัชนก ลุงกุย เลขที่ 40